Hjem

FÆBROEN.DK

V/Kim Sønderkær

Min tale på distriktsmødet den 13.9.2019

Læs den her

 

Hvorfor ønsker du at være i landsrådet for Coop amba? (Motivation)

  • Først og fremmest ønsker jeg at samle de stemmer, der som jeg, har en grundlæggende mistillid til Peter Høghsted og hans ledelsesstil. Han har, efter min opfattelse, dekoblet de demokratiske processer i COOP. Senest med sin, i mine øjne illoyale, enegang i pressen omkring nedlæggelse af kæder, det mens de kommende års strategi er til forsat diskussion og behandling i en række udvalg og kæderåd.

 

  • Kort sagt, en afstemning om Landsrådets tillid til direktøren, Med en klar udmelding fra bestyrelsen på, om han er ude i deres ærinde og med deres opbakning.

 

Udkast til forslag til Landsrådets kommende møde, samt min motivation herfor HER

 

  • Jeg vil arbejde på at få gennemført en landsdækkende evaluering af, om demokratiet og medlemmers indflydelse har fået den gavn af konstruktionen med et landsråd, som blev stillet i udsigt, og som var målet med omorganiseringen. Er medlemsdemokratiet øget, eller er Landsrådet blevet direktionens klappekor.

 

Udkast til forslag til en Landsråds debat, samt min motivation herfor HER

 

  • Jeg vil arbejde for, at landsrådet stiller krav til bestyrelsen, med en særlig forpligtigelse for bestyrelsens formand, om at de tegner foreningen i offentligheden og stiller sig i spidsen for større kulturændringer. Direktionens opgave er at skabe sikker drift og overholde budgetterne, underskud skal ikke mødes med skuldertræk og dumsmarte bemærkninger, ej heller accepteres i årevis, de skal rettes op.

 

Der er valg til bestyrelsens formand i 2018, her vildet være naturligt med en forventningsafstemning

 

  • Jeg vil stille forslag om en ændring af valgregulativet for valg til landsrådet, der aktuelt er formuleret som følger:

Der skal gives stemme på et antal kandidater svarende til 1 over halvdelen af posterne på valg i valgdistriktet. Eksempelvis vil en brugsforening for at deltage i afstemningen skulle afgive sin stemme på 5 kandidater i et valgdistrikt med 8 eller 9 poster på valg.

Hver af de kandidater, som en butiksbestyrelse eller en brugsforeningen vælger at stemme på, modtager det samlede antal stemmer, som butiksbestyrelsen henholdsvis brugsforeningen råder over.

 

  • Jeg vil arbejde for, at det ved valget 2018 ændres til::

 

Der skal gives stemme på et antal kandidater svarende til 1 over halvdelen af posterne på valg i valgdistriktet. Eksempelvis vil en brugsforening for at deltage i afstemningen skulle afgive 5 stemmer, fordelt på op til 5 kandidater og/eller fordelt med op til 5 blanke stemmer i et valgdistrikt med 8 eller 9 poster på valg. Der vil eksempelvis kunne afgives 2 blanke stemmer og 3 stemmer på 3 kandidater. Hver af de kandidater, som en butiksbestyrelse eller en brugsforeningen vælger at stemme på, modtager det samlede antal stemmer, som butiksbestyrelsen henholdsvis brugsforeningen råder over.

 

Du kan læse min motivation HER

 

  • Jeg vil arbejde for, at distriksmøderne ændres i deres form, som et minimum efterårets dirtiktsmøde.

Jeg finder, at det er et væsentligt signal om, hvor vigtigt direktion, bestyrelse og Landsrådet selv, finder valget og de holdninger kandidaterne repræsentere, når kandidaternes samlede præsentation skal gennemføres på kortere tid end kaffepausen. Det er ikke en prioritering jeg deler, hverken som kandidat, eller som vælger.

 

  • Jeg vil arbejde på, at der til distriktsmøder etableres en form, hvor kandidatererne skal forholde sig til, og tilkendegive deres syn på,udviklingen i vores fælles forening. Landsrådet skal være mere end blot et forum til planlægning af aktiviter i butikkerne og frivillige markedsføringsmedarbejdere.

 

Hvordan mener du, foreningen og forretningen Coop skal udvikle sig? (Idéer og holdning)

Først og fremmes skal alle kæder præstere positive regnskaber, det gode købmandskab skal i højsædet.

Madmanifestet er fint, men det er ikke nok. Det hjælper ikke at man i AGF glæder sig over at have slået Brøndby, hvis det er den sæson man rykker ned. Fokus skal tilbage på indtjening, på reducering af omkostninger (forenings og kædebidrag), særligt med de økonomiske udfordringer vi som står overfor, uagtet om vi repræsenterer en selvstændig forening eller en COOP ejet butik.

 

Der skal skelnes mellem pærer og æbler, der skal tones rent flag omkring forskellen mellem de selvstændige brugsforeninger og butiksrådene, deres ansvar og arbejdsopgaver er grundlæggende forskellige. Tendensen med at ville sidestille dem, svarer til at ville sidestille en skolebestyrelse med et klasseråd.

Jeg vil arbejde hårdt for, at brugsforeninger og butiksbestyrelser er ligeværdige, men de skal indeholdes i den fælles forening på hver deres præmis. Det skal fremstå tydeligt, hvor forskellene er og hvilke begrænsninger det giver. Det handler ikke om et dem eller os, men, set fra mit synspunkt, mere om, at nogen spiller håndbold og andre fordbold, hvor begge dele opleves lige værdifuldt af udøveren.

 

Jeg bakker fuldt op om den holdning, at B-butikker skal kunne konverteres til selvstændige brugsforeninger, enten alene, flere sammen eller via indlemmelse i en eksisterende selvstændig forening.

 

Hvad kan du bidrage med i landsrådet? (Kompetencer og personlige egenskaber)

Mangeårigt engagement i en selvstændig brugsforening, heraf cirka 16 år som formand.

 

Mange års ledererfaring fra kommunal og politisk styret organisationer.

 

Tidligere haft sæde i hovedbestyrelsen i en landsdækkende interesseorganisation for selvejende og private daginstitutioner (DLO),

 

Fokus på demokratiske processor og loyalitet overfor aftaler og processer.

 

Fortæl lidt mere om dig selv (Baggrund og interesser)

Er på tiende år dagtilbudsleder i Aarhus Kommune

 

Oprindelig uddannet pædagog,

 

Diplom ledelse. Leder siden 1998 i såvel selvejende, som kommunale institutioner, de seneste 10 år som dagtilbudsleder i Aarhus Kommune.

 

Mange års virke i frivillige foreninger, såvel i sport og idræt som ved initiativer for mennesker med særlige behov.